Isikuandmed

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Jõgeva Raamatukogus

  1. Raamatukogu lähtub 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest. Isikuandmeid kogutakse raamatukoguteenuse pakkumise eesmärgil ja teenusega seotud toimingutest lähtuvalt.
  2. Isikuandmeid kogutakse võimalikult vähe, kuid piisavalt palju, et seatud eesmärki oleks võimalik täita.
  3. Raamatukogutöötaja võib esitada küsimusi ajakohaste isikuandmete kogumise eesmärgil.
  4. Isikuandmeid säilitatakse andmebaasis seni, kuni isik on Jõgeva Raamatukogu teeninduspiirkonna teenuste kasutaja. Isikuandmed kustutakse, kui lugeja pole raamatukogu teenuseid kasutanud üle viie aasta ning tal pole raamatukogu ees võlgnevusi. Lugejal on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui tal pole raamatukogu ees võlgnevusi.
  5. Isikuandmeid töödeldakse turvaliselt ja konfidentsiaalsust järgides. Lugejal on õigus tutvuda kõigi isikuandmetega, mis raamatukogul tema kohta on. Lugejal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.
  6. Isikuandmete töötlemise põhimõtete eest vastutab vastutav töötleja, kes peab tagama, et ka volitatud töötleja järgiks neid põhimõtteid. Vastutav töötleja on Jõgeva Raamatukogu, volitatud töötleja on raamatukoguteenuste haldamise tarkvara RIKS. Jõgeva Raamatukogu andmekaitsespetsialist on Aive Nurmekivi (aive.nurmekivi@jogeva.lib.ee ).

Kinnitatud 8.04.2022 käskkirjaga nr. 1-2/3

Scroll to top